Home / Avís legal

Avís legal

Image Image

L’Associació de Metgesses de Catalunya és propietària dels noms de domini i pàgines d’Internet a les quals s’accedeix des del domini www.metgesses.cat

L’Associació de Metgesses de Catalunya és una associació sense ànim de lucre inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, CIF G67336446.

 

Propietat Intel·lectual

Copyright, Associació de Metgesses de Catalunya 2018. Tots els drets reservats.

El contingut d’aquestes pàgines web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel·lectual.

El contingut d’aquesta pàgina web, en qualsevol dels seus formats (text, imatge, fitxers, etc.), estructura, disseny i forma de presentació, així com els programes d’ordinador utilitzats per la seva creació i posterior funcionament, són objecte de llicència o de drets de propietat intel·lectual dels quals és titular l’Associació de Metgesses de Catalunya.

El contingut d’aquest lloc web no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia de l’Associació de Metgesses de Catalunya.

L’ús indegut del contingut d’aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.

Els usuaris han d’abstenir-se d’obtenir o d’intentar obtenir els continguts del web de l’Associació de Metgesses de Catalunya utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició o siguin indicats per aquest efecte en les pàgines web on es trobin els mateixos.

 

Accés dels usuaris al lloc web

Les pàgines de l’Associació de Metgesses de Catalunya poden ser visitades lliurement pels usuaris a excepció d’aquelles que estiguin incloses en àrees tancades o de subscripció.

L’usuari es compromet a utilitzar les pàgines de l’Associació de Metgesses de Catalunya de conformitat amb la llei espanyola, amb el present Avís Legal, amb les Condicions Particulars de certs serveis i amb la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions que s’hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i amb l’ordre públic.

 

Limitació de la responsabilitat

Aquest lloc web té com a objectiu principal crear un espai de reflexió, i per això els continguts del mateix són de caràcter informatiu i purament orientatius, per tant no han de ser considerats com assessorament legal o mèdic.

L’Associació de Metgesses de Catalunya declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d’aquesta pàgina web, així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

Tampoc pot fer-se responsable de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l’ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d’un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació de l’Associació de Metgesses de Catalunya als visitants; la decisió d’utilitzar l’enllaç queda subjecta a la voluntat d’aquests últims.

En tot cas, i sota cap circumstància, la informació directament o indirecta accessible a través d’aquesta pàgina no pot ser considerada un consell mèdic o prescripció facultativa, declinant l’Associació de Metgesses de Catalunya tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirecta relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d’aquestes informacions.

La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, l’Associació de Metgesses de Catalunya no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.

L’Associació de Metgesses de Catalunya no es responsabilitza de les diferències que puguin existir entre els documents originals continguts en publicacions oficials i la seva versió electrònica carregada en aquest web, ja que aquestes últimes tenen exclusivament caràcter informatiu.

L’Associació de Metgesses de Catalunya es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.

L’Associació de Metgesses de Catalunya no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

 

Navegació a través del web

L’Associació de Metgesses de Catalunya, entitat titular de la pàgina web www.metgesses.cat, només obté i conserva dels visitants del nostre web la informació establerta en el format comú d’arxiu de registre de NCSA.

La informació obtinguda és totalment anònima i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

 

Tractament de dades de caràcter personal

Les dades personals facilitades seran tractades per l’Associació de Metgesses de Catalunya amb la finalitat de gestionar els drets i deures derivats de la condició d’associada així com per atendre la sol·licitud o consulta que en cada cas es formuli per via SMS, correu electrònic o per missatgeria instantània (per exemple, WhatsApp). El responsable del tractament és l’Associació de Metgesses de Catalunya, amb CIF G67336446 i domicili en Passeig de la Bonanova 47, 08017 Barcelona. Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la condició d’associada o, en el seu cas, durant el termini necessari per atendre la sol·licitud o consulta formulada i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: Associació de Metgesses de Catalunya, CIF G67336446, per correu postal a Passeig Bonanova 47, 08017 Barcelona, o per e-mail a metgessesCAT@gmail.com. Pot, també, presentar reclamació davant de l’Agencia Española de Protección de Datos.

L’Associació compleix i assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació i la protecció dels drets i llibertats de les persones físiques d’acord amb el que preveu el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i, altra legislació que sigui aplicable en cada moment.